KNJIGE

I ORIGINALNA DELA

 1. NA DLANU, Osvit, Subotica, 1971, 146 str. – Pogovor: I. Rackov: Razgovori sa savremenicima, str. 141-142; 24x13,5
  Sadrži:
  I: Zaboravljeni početak; U grču; Čarolija s merom; Jeziv mir; Oporost novog hroničara; Košmari zrenja; Minijature Maka Dizdara; Savremenik pred iskonom; Jeretičke parabole;
  II: Selo Sakule a u literaturi; Teatar izbledelih slika; Autentični krici malih sredina; Ljudi s periferije; Bujanje voda; Laslo Vegel i njegova generacija; Bez ravnoteže; Pedalj iznad prašine; Ljubavi Florike Štefan;   Pantomime Slavka Almažana; Prelistavajući Veljka Petrovića;
  III: Sam pred jednookim divom; Traktat o večitoj čežnji; Zbirka igrarija; Spontano tkanje; Na putu s Dušanom Kostićem; Ljubav i izdajstvo; Istina i hrabrost Tibora Čereša; Gorki ukus vlasti; Bitls Biblija

 2. NEUSPEO POKUŠAJ DA SE TARABE OBORE, Stražilovo, Novi Sad, 1978, 110 str.; 20x11
  Sadrži: Mihalj Majtenji, Laslo Gal, Imre Šafranj, Laslo Kopecki, Jožef Pap, Ferenc Feher, Nandor Major, Laslo Vegel, Kalman Feher, Ištvan Domonkoš, Ištvan Brašnjo, Ferenc Deak, Nandor Gion, Oto Tolnai; Pogovor

 3. U SENCI KNJIGE, Stražilovo, Novi Sad, 1981, 119 str.; 20x11
  Sadrži prikaze knjiga ovih pisaca: M. Tokin, B. Čiplić, P. Zubac, M. Kašanin, Antologija pripovedaka naših Rusina "Duboka brazda", F. Štefan, D. Ćosić, Sl. Gordić, D. Mihailović, M. Egerić, J. Čeman, M. Pavić, D. Kiš, A. Tišma, I. Andrić, R. Samarxić, M. Markov, F. Vijon u prevodu Kolje Mićevića, I. Rackov, Vl. Jovičić, R. Obrenović, A. Isaković, M. Vitezović, M. Lalić, Č. Brašanac, M. Kapor, A. Petrov, M. Bećković; Pogovor

 4. KAKO SMO PREVODILI PETEFIJA, Istorija i poetika prevoda,   Matica srpska, Novi Sad, 1985, 400 str.; 20,5x14

 5. RAZABRATI U PLETIVU, Eseji o prevodilačkom činu, Književna   zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1986, 294 str.; 21,5x14
  Sadrži: Prevodiočeva ličnost; Veljko Petrović i njegovi prevodi s mađarskog jezika; Prevod "Baštine"; Zasnivanje kritike prevoda; Ivo Andrić i prevođenje; Složene složenice; Tragom teorijske misli; Biblioteka "Prevodi Stanislava Vinavera"; Jezička i kulturna saglasnost; Kontrastivna analiza funkcionalne perspektive rečenice: original i prevod; Uz čitanje Jakšićeve pesme "Na liparu", sve misleći na prevodioce; Etičko i estetičko u prevodu; Oproštaj od čuda i prevodiočev argumentum; Zmajev prevod "Čovekove tragedije"; Kotrljanje velikog kamena; Prevod – uvek; zamena – da li?; Roman i njegov prevod; Konjska dlaka, mačje crevo; Bezmernost prevoda; Smotra s raportom; Gozba; Drama, posrba, prevod; Kulturno-jezičke razlike pri prevođenju književnog teksta; Judita Šalgo ili prevodilac koji svoj prevod iznutra obasjava; Zgusnuta proza i njen prevod; Mora od pretvora: đerdan ili omča; Fenomen prevod

 6. PREVESEJI, Institut za južnoslovenske jezike, Novi Sad, 1989, 140 str.; 20x12,5
  Sadrži: Vukova prevodilačka koncepcija i njena realizacija; Moralni žrvanj; Filozof Agneš Heler i njen dijalog o svakodnevnim stvarima; Moralna savest zvana Ištvan Erši; Umetnički izraz – apsurd; I melodrama i popularni narodni komad s pevanjem; Fenomeni jezika i prevođenja; Kritika prevoda i mogućnost prevođenja usmene poezije; Prevodiočevi pomagači i odmagači

 7. LJUBAVNI JADI MLADOG FILOZOFA ĐERĐA LUKAČA, Tvoračka   radionica bab, Beograd, 1990, 139 str.; 20x12,5

 8. PET VIŠE PET, Portreti, Dnevik, Novi Sad, 1990, 232 str.; 20x13
  Sadržaj: Milorad Pavić ili Priča kojoj se samo slute pravuila; O Miklošu Hubaiju ili O piscu koji ne može da iscrpe svoju temu; Intimna drama mladog Lukača: I Drama, II Epilog; Dvostruka traka: pravljenje i trpljenje istorije: 1. Srbija kao kovačnica za radovanjsku sekiru, 2. Istorija gazi jednog Milutina, 3. Post skriptum ili drvo od znanja dobra i zla; Tibor Deri, stvaralac u burnim vremenima; Sedam kora Vaska Pope; Tomislav Ketig ili Strasni gambit sa završnicom;   Bela Hamvaš, stvaralac koga tek treba otkriti ili Alternativni pogled na svet; Đula Iješ ili Izmaći se pa opet duboko zaroniti; Sve, sve, ali zanat

 9. MAĐARSKA CIVILIZACIJA, Centar za geopoetiku, Beograd, 1996, 136 str.; 23,5x13,5

 10. BOKORJE DANILA KIŠA, Umetnička radionica „Kanjiški krug”, Kanjiža, 1998, 84 str. – Pogovor: Draginja Ramadanski: Danilo Kiš ili autorstvo koje traje, str. 71–75; 20h13

 11. GRANICE IŠČEZAVAJU, ZAR NE? Roman, Knjiga 1: Ulazak, Nezavisna izdanja Slobodana Mašića, Beograd, 1999, 184 str.; 13h18

 12. HAMVAS HÁRS, Egy mûforditó feljegyzéseibõl (Belgrád–Balatonfüred–Belgrád, 1999 március–június), Vár ucca tizenhét könyvek 33, Veszprém, 1999, 120 str.; forditotta Radics Viktória; 19,5x13,5

 13. MILORAD PAVIĆ MORA PRIČATI PRIČE, Stylos, Novi Sad, 2000, 191 str.; 14x12,5; (Biblioteka Tri mosta)

II PREVEDENA DELA

(Objavljene knjige i izvedene drame)
 1. Tibor Čereš: Hladni dani (dva romana: Hladni dani, str. 7-143; I čovek i vuk, str. 145-202), Minerva, Subotica, 1966, 205 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Istina i hrabrost Tibora Čereša, str. 203-205; 19x13,5
  (Cseres Tibor: Hideg napok; Ember fia és farkasa)

 2. Imre Šafranj: Na tragu, Putopisi, eseji, kritike, Osvit, Subotica, 1971, 174 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Tragalački nemir, ili zašto Šafranj hoće da iskoči iz svoje kože, str. 165-170; Autobiografija, str. 171-172; Beleška prevodioca, str. 173-174; 24x13,5
  (Sáfrány Imre: Menetelés)

 3. Laslo Kopecki: Kuća, Roman, Osvit, Subotica, 1971, 125 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Naša kuća, str. 119-122; Beleška o piscu, str. 123; 24x13,5
  (Kopeczky László: A ház)

 4. Ištvan Erkenj: Mačija igra, Tragikomedija, Narodno pozorište Subotica, 1973, Preveo s mađarskog Sava Babić, Režija Mihalj Virag.
  (Ôrkény István: Macskajaték)

 5. Kalman Feher: Januarski ćilibar, Pesme, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1974, 124 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Predgovor S. Babić, str. 7-17;  20x12
  (Fehér Kálmán: Januári borostyán)

 6. Laslo Gal: Ipak, Pesme, Matica srpska, Novi Sad, 1974, 142 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Pesnikovo ipak, str. 129-140; 21x16
  (Gál László: Mégis)

 7. Mihalj Majtenji: Prognanik, Drama, Narodno pozorište Subotica, 1975. Premijera: 19. mart 1975, Preveo s mađarskog Sava Babić, Režija Ištvan Sabo Ml.
  (Majtényi Mihály: A számûzött)

 8. Mikloš Hubai: Analiza ili Farnja Josif na otomanu Sigmunda Frojda, Komedija, Narodno pozorište Beograd, 1975, Premijera (Scena u Zemunu): 22. oktobar 1975, Preveo s mađarskog Sava Babić, Režija Paolo Mađeli.
  (Hubay Miklós: Analizis)

 9. Mihalj Majtenji: Živa voda, Roman, Matica srpska, Novi Sad, 1975, 409 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, 19,5x12,7
  (Majtényi Mihály: Élô viz)

 10. Jožef Pap: Rane po krilima, Pesme, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1975, 119 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Predgovor S. Babić, str. 7-19; 20x19
  (Pap József: Sebzett szárny)

 11. Đula Iješ – Illyés Gyula: Ditiramb ženi – Ditirambus a nôkhöz, Poema, Forum, Novi Sad, 1975, 16+16 listova + mini knjiga, – Preveo s mađarskog Sava Babić, 21,5x12,5 + 5x3,5

 12. Imre Ban, Janoš Barta, Mihalj Cine: Istorija mađarske književnosti, Matica srpska, Forum, Novi Sad, 1976, 345 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, M. Čurčić: Bibliografija knjiga iz mađarske književnosti prevedenih na srpskohrvatski jezik, str. 349-424; 24x16
  (Bán Imre, Barta János, Czine Mihály: A magyar irodalom tôrténete)

 13. Đerđ Lukač: Istorija razvoja moderne drame, Nolit, Beograd, 1978, 527 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, S. Babić: Biobibliografska skica, str. 517-527; 20x13,5
  (Lukács György: A modern dráma fejlôdésének tôrténete)

 14. Tibor Deri: Ljubav, Pripovetke, Gradska biblioteka "Žarko Zrenjanjin", Zrenjanin, 1979, 143 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Pripovedač Tibor Deri, str. 137-143; 20x14
  (Déry Tibor: Szerelem)

 15. Đerđ Lukač: Rani radovi, Eseji, književni i pozorišni prikazi, Veselin Masleša, Sarajevo, 1982, 281 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: K. Prohić, str. 273-281; 20x13
  (Lukács György: Ifjúkori mûvek)

 16. Kalman Feher: Panonija – Pannónia, Folk cantata, Forum, Novi Sad, 1984, (prilog uz ploču).

 17. Đerđ Lukač: Intimna drama, Prepiska, dnevnici, eseji, Minerva, Subotica, 1985, 329 str.– Preveo s mađarskog Sava Babić, 19,5x14
  (Lukács György: Intim dráma)

 18. Ištvan Erši: Opklada, Drama, Narodno pozorište "Sterija", Vršac, 1986, Preveo s mađarskog Sava Babić.
  (Eörsi István: Fogadás)

 19. Agneš Heler: Dijalog o Ljubavi (Novogodišnji simpozion), Novi Sad, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1986, 112 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Predgovor. S. Babić: Filozof Agneš Heler i njen dijalog o svakodnevnim stvarima, str. 7-14; 21x14
  (Heller Ágnes: Szilveszteri symposion)

 20. Đerđ Lukač: Proživljeno mišljenje; Ištvan Erši: Životopis na magnetofonskoj traci, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1986, 225 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: O učeniku i   učitelju, i njihovom rukopisu, str. 221-223; 21x14
  (Lukács Gyôrgy: Megélt gondolkodás; Eôrsi István: Életrajz magnószalagon)

 21. Ištvan Seli: Jožef Sekač i njegovo delo, Forum, Novi Sad, 1986, str. 61-118, – Preveo s mađarskog Sava Babić;19x11
  (Szeli István: Székács József és mûve)

 22. Ištvan Erši: Saslušanje, Beogradsko dramsko pozorište, Beograd, 1987, Premijera 10. april 1987, Preveo s mađarskog Sava Babić, Režija: Branislav Mićunović
  (Eörsi István: Kihalgatás)

 23. Ferenc Šanta: Peti pečat, Roman, Narodna knjiga, Beograd, 1988, 199 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Moralni žrvanj, str. 195-199; 20x13
  (Sánta Ferenc: Ötödik pecsét)

 24. Đula Iješ: Na Haronovom čunu ili Simptomi starenja, Roman-esej, Književne novine, Beograd, 1988, 128 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Đula Iješ ili izmaći se pa opet duboko zaroniti, str. I-XII; 24x13
  (Illyés Gyula: Kháron ladikjkán)

 25. Tibor Deri: Duga topla jesen, Roman, Nolit, Beograd, 1989, 210 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Predgovor: S. Babić: Tibor Deri, stvaralac u burnim vremenima, str. 7-29; 19x12
  (Déry Tibor: Kedves bópeer...!)

 26. Ištvan Erši: Valcer sa stvarnošću, Izbor pesama, pripovedaka, eseja, drama i publicistike, Rad, Beograd, 1989, 364 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Predgovor: S. Babić: Moralna savest zvana Ištvan Erši, str. 5-12; 20x14
  (Eörsi István: Keringô a valósággal)

 27. Leo Poper: Eseji i kritike, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1989, 89 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Esejista Leo Poper, str. 89-91; 18,5x13,5
  (Popper Leó: Esszék és kritikák)

 28. Ištvan Erši: Sećanja na stara dobra vremena, Memoarska proza, Dečje novine, Gornji Milanovac, 1990, 250 str., Preveo s mađarskog Sava Babić, 20x13
  (Eörsi István: Emlékezés a régi szép idôkre)

 29. Oto Tolnai: Rusma ili minijum možda, Pesme, Zadrugar, Sarajevo, 1990, 170 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Predgovor: S. Babić: Oto Tolnai ili Zaputiti se u svet, str. 7-11; 21x14
  (Tolnai Ottó: Sellak vagy minium tán)

 30. Geza Čat: Opijum, Dnevnik morfiniste, Pripovetke i Dnevnik, Tvoračka radionica bab, Beograd, 1991, 200 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Opijum Geze Čata, str. 195-200; 20x13
  (Csáth Géza: Opium; Napló)

 31. Tibor Deri: Jednouhi, Roman, Tvoračka radionica bab, Beograd, 1991, 95 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Višespratna ironija, str. 87-85; 20x12
  (Déry Tibor: Félfülû)

 32. Arpad Genc: Susret s terazijama, Proza i drame, BIGZ, Beograd, 1992, 189 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Jedna istočnoevropska biografija, str. 177-189; 20,5x12
  (Göncz Árpád: Találkozások a mérleggel)

 33. Bela Hamvaš: Hiperionski eseji, Mitologija, estetika, metafizika, Matica srpska, Novi Sad, 1993, 295 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: S. Babić: Stvaralac koga tek treba otkriti: Bela Hamvaš, str. 283-294; 20x14
  (Hamvas Béla: Hypperióni esszék)

 34. Geza Rohajm: Čurunga, Psihoanalitička interpretacija verovanja i obreda urođenika Australije, Matica srpska, Novi Sad, 1994, 287 str. – S mađarskog preveo Sava Babić. Pogovor Kinče Verebeji. Beleška o izdanju Karolj Jung; 20x14
  (Róheim Géza: Csurunga népe)

 35. Bela Hamvaš: Scientia sacra, Duhovna baština drevnog čovečanstva, Centar za geopoetiku, Beograd, 1994, 366 str. – S mađarskog preveo Sava Babić. Pogovor: Antal Dul: Apsolutna struktura, str. 359-366; 24x16
  (Hamvas Béla: Scientia sacra I)

 36. Bela Hamvaš: Patam, Centar za geopoetiku, Beograd, 1994, 378 str. – S mađarskog preveo Sava Babić. Pogovor: Sava Babić: Čovek koji je otkrio pokidane niti čovečanstva, str. 371-378; 24x16
  (Hamvas Béla: Patmosz I-III)

 37. Bela Hamvaš: Briga o životu (Knjiga lovorova; Kriza sveta; Stotinu knjiga; Filozofija vina; Tajni zapisnik; Unicornis), Centar za geopoetiku, Beograd, 1994, 407 str. – S mađarskog preveo Sava Babić. Pogovor: Katalin Kemenj: Delo bezimene slave, str. 389-398; Sava Babić: Bela Hamvaš na srpskom jeziku, Bibliografija, str. 399-401; Antal Dul: Bela Hamvaš:   Biobibliografija, str. 403-407; 24x16
  (Hamvas Béla: Gond az életrôl /Babérligetkönyv; Világválság; Száz könyv; A bor filozófiája; Titkos jegyzôkönyv; Unicornis/)

 38. Bela Hamvaš: Silentium, IP Beograd, Zrenjanin, 1994, 97 str. – S mađarskog preveo Sava Babić. Pogovor: Slobodan Mandić: Sada je lakše: Hamvaš postoji, str. 89-96; 20x12,5
  (Hamvas Béla: Silentium)

 39. Bela Hamvaš: Naime, Orbis, Beograd, 1994, 132 str. – Prevod   s mađarskog Sava Babić. Pogovor: Sava Babić: Hamvaš – romansijer plus..., str. 124-132; 20x11,5
  (Hamvas Béla: Ugyanis)

 40. Bela Hamvaš: Šestoval, Matica srpska – Cicero – Pismo, Novi Sad – Beograd – Zemun, 1994, 112 str. – S mađarskog preveo Sava Babić. Pogovor: S. B.: Talasanja Bele Hamvaša, str. 107-109; 19,5x12,5
  (Hamvas Béla: Hexakümion)

 41. Bela Hamvaš: Magia sutra, IP Beograd, Zrenjanin, 1995, 110 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić. Pogovor: Sava Babić: Povratak u naše doba, str. 107-110; 20x11,5
  (Hamvas Béla: Mágia szutra)

 42. Bela Hamvaš: Začela, Biblioteka "J. Popović", Zemun – Muzička škola "K. Manojlović", Zemun – "Čigoja štampa", Beograd, 1996, 144 str. – S mađarskog preveo Sava Babić. Pogovor: Sava Babić: Zapis o Hamvaševim Začelima, str.   141-142; 20x13,5
  (Hamvas Béla: Arkhai)

 43. Bela Hamvaš: Oda dvadesetom veku, Slovo, Vrbas,  1996. 80 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: Blagoje Baković: Očekujući Hamvašev val, str. 74-76; 17x11,5
  (Óda a XX századhoz)

 44. Bela Hamvaš: Tabula smaragdina, IP Beograd, Zrenjanin, 1996, 164 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: Pal Daraboš: Staro zlato Bele Hamvaša, str. 161-164; 20x13,5
  (Hamvas Béla: Tabula smaragdina)

 45. Bela Hamvaš: Nevidljivo zbivanje, "Zlatna grana", Sombor, 1996, 193 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: Antal Dul: Sudbina i reč – ogled Bele Hamvaša, str. 185–192; 20x12,5
  (Hamvas Béla: Láthatatlan történet)

 46. Bela Hamvaš: Teorija romana, Studentski kulturni centar, Beograd, 1996, 131 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: Sava Babić: Bela Hamvaš, stvaralac koga tek treba otkriti ili alternativni pogled na svet, str. 75–131; 20x12
  (Hamvas Béla: Regényelméleti fragmentum)

 47. Bela Hamvaš: Pet genija, Studentski kulturni centar, Beograd, 1996, 132 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: Antal Dul: Genije mesta – mesto genija, nacionalna karakterologija Bele Hamvaša, str. 113–119, Janoš Mateus: Kaste u Evropi, str. 120–123, Sava Babić: Mađar a univerzalan – Bela Hamvaš, str. 124–127; 20x14
  (Hamvas Béla: Az öt géniusz)

 48. Bela Hamvaš: Novo leto, Studentski kulturni centar, Beograd, 1996, 258 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; 20x12
  (Hamvas Béla: Szilveszter)

 49. Sava Babić: LJubav na mađarski način, Antologija mađarske pripovetke hh veka, Dereta, Beograd, 1998, 290 str. – Izbor, prevod, beleške i pogovor Sava Babić, Pogovor: Sava Babić: Sve se vrti oko centra sveta, str. 279–283; 17h12 (Biblioteka Mađarska književnost: kolo 1, knj. 1)
  (Szerelem magyar módra)

 50. Bela Hamvaš: Sarepta, eseji, Tisa, Beograd, 1999, 214 str. – S mađarskog preveo Sava Babić, Pogovor: Sava Babić: Progonstvo kao spas, str. 209–214; 20h12
  (Hamvas Béla: Szarepta)

 51. Deže Kostolanji: Kornel Večernji, Grafički atelje „Dereta”, Beograd, 1999, 302 str.; – Prevod i pogovor Sava Babić, Pogovor: Sava Babić: U gradu Kostolanjija i Kornela Večernjeg, str. 285–295; 12h17 (Biblioteka Mađarska književnost: koli 1, knj. 2)
  (Kosztolányi Dezsõ: Esti Kornél)

 52. Bela Hamvaš: Scientia sacra I,  Duhovna baština drevnog čovečanstva 1, Grafički atelje Dereta, Beograd, 1999, 286 str., preveo s mađarskog Sava Babić; 17h11,5 (Bibloteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 1)
  (Hamvas Béla: Scinetia sacra I)

 53. Bela Hamvaš: Scientia sacra I, Duhovna baština drevnog čovečanstva 2, Grafički atelje Dereta, Beograd, 1999, 286 str., preveo s mađarskog Sava Babić; pogovor: Antal Dul: Aposlutna struktura, str. 273-286; 17h11,5 (Bibloteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 2)
  (Hamvas Béla: Scinetia sacra I)

 54. Bela Hamvaš: Hrišćanstvo (Scientia sacra II), Grafički atelje Dereta, Beograd, 1999, 286 str., preveo s mađarskog Sava Babić; pogovor: Sava Babić: Ruka uzdrhtala nad hrišćanskom mišlju, str. 277-284; 17h11,5 (Bibloteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 3)
  (Hamvas Béla: Scinetia sacra II)

 55. Lajoš Sabo: Logika vere, Književna reč, Beograd, 1999, 54 str.; S. B.: Beleška o piscu, str. 49–51; 10,5h13
  (Szabó Lajos: Theocentrikus logika)

 56. Bela Hamvaš: Karneval 1, Ali... zlatna svadba, Grafički atelje Dereta, Beograd, 1999, 250 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; predgovor: Sava Babić: Bela Hamvaš, stvaralac koga tek treba otkriti ili alternativni pogled na svet, str. 5-66; 17h11,5 (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 4)
  (Hamvas Béla: Karnevál I)

 57. Bela Hamvaš: Karneval 2, Čini mi se... mlad čovek, Grafički atelje Dereta, Beograd, 1999, 256 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; 17h11,5 (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 5)
  (Hamvas Béla: Karnevál II)

 58. Bela Hamvaš: Karneval 3, Prevareni... razdoblje paralelnih života, Grafički atelje Dereta, Beograd, 1999, 256 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; 17h11,5 (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 6)
  (Hamvas Béla: Karnevál III)

 59. Bela Hamvaš: Karneval 4, U Napulju smesta... pa ipak, Grafički atelje Dereta, Beograd, 2000, 246 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; 17h11,5 (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 7)
  (Hamvas Béla: Karnevál IV)

 60. Bela Hamvaš: Karneval 5, Stigao sam... odmah, Grafički atelje Dereta, Beograd, 2000, 256, str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; 17h11,5 (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 8)
  (Hamvas Béla: Karnevál V)

 61. Bela Hamvaš: Karneval 6, Ne brinem... umro je, Grafički atelje Dereta, Beograd, 2000, 256 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; 17h11,5 (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 9)
  (Hamvas Béla: Karnevál VI)

 62. Bela Hamvaš: Karneval 7, Dakle, velim... jedan jedini, Grafički atelje Dereta, Beograd, 2000, 256 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; 17h11,5 (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 10)
  (Hamvas Béla: Karnevál VII)

 63. Bela Hamvaš: Karneval 8, Katalin Kemenj: Čovek koji je znao svoja imena, Marginalije uz roman Karneval Bele Hamvaša, Grafički atelje Dereta. Beograd, 2000, 256 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; pogovor Sava Babić: 17h11,5 (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, kolo 1, knjiga 11)
  (Kemény Katlin: Az ember, aki ismerte saját neveit)

 64. Bela Hamvaš: Filozofija vina, IP Beograd, Zrenjanin, 2000, 122 str. – Prevod i pogovor Sava Babić, pogovor: Sava Babić: Sveto vino, str. 109–119; 12H20
  (Hamvas Béla: A bor filozófiája)

 65. Bela Hamvaš: U određenom pogledu, Grafički atelje Dereta, Beograd, 2000, 140 str. – Preveo Sava Babić, Pogovor Pal Daraboš, str. 133–140, 17h11,5 Biblioteka Kaontinent Hamvaš, kolo 1, knj. 13)
  (Hamvas Béla: Bizonyos tekintetben)

 66. Adam Bodor: Sinistra, Poglavlja jednog romana, Grafički atelje Dereta, 2000, 182 str. – Preveo Sava Babić, Pogovor: Sava Babić: Tihi užas: Sinistra, tatkovina čitaoca, str. 179–182, 17h11,5 (Biblioteka Mađarska književnost, kolo 1, knj. 5)
  (Bodor Ádám: Sinistra körzet)

 67. Bela Hamvaš: Naime, Grafički atelje Dereta, Beograd, 2000, 139 str. – Preveo Sava Babić, Pogovor: Sava Babić: Hamvaš – romansijer plus..., str. 129–139, 17h11,5 (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, Koli 1, knj. 14)
  (Hamvas Béla: Ugyanis)

 68. Imre Oravec: Sajla, Grafički atelje Dereta, Beograd, 200, 185 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Predgovor: Sava Babić: Tugovanka junaka na zalazu veka, str. 167–185, 17h11,5 (Biblioteka Mađarska književnost, Kolo, 1, knj. 4)
  (Oravecz Imre: Halászóember)

 69. Bela Hamvaš: Novo leto, Eksperimentalna imaginacija, Grafički atelje Dereta, Beograd, 2000, 258 str. – Preveo Sava Babić, 20h13 (Biblioteka Kontinent Hamvaš, Kolo 1, knj. 12)
  (Hamvas Béla: Szilvester)

 70. Sava Babić: I čovek i žena i greh, Biblijada, Izbor mađarske književnosti na biblijske teme, Grafički atelje Dereta, Beograd, 2000, 304 str. – Izbor, prevod, pogovor i beleške: Sava Babić, Predgovor: Sava Babić: Univerzalna knjiga, str. 285–239, Beleške, str. 294–299, 17h12; (Biblioteka Mađarska književnost, Kolo 1, knj. 3)

 71. Šandor Vereš: Ka potpunosti, Zadužbina Petar Kočić, Banja Luka – Beograd, 2.000, 186. str. – Preveo s mađarskog Sava Babić, Pogovor: Bela Hamvaš: Ka potpunosti Šandora Vereša, str. 155–160; Dodatak: Pismo Šandora Vereša – Beli Hamvašu, str. 161–172; Sava babić: Prepiska velikog pesnika Šandora Vereša, str. 173-181; 17h11,5
  (NJeöres Sándor: Teljeség felé)

 72. Peter Esterhazi: Knjiga o Hrabalu, Grafički atelje Dereta, Beograd, 2001, 236 str. – Preveo s mađarskog Sava Babić; Pogovor: Sava Babić: Umesto pogovora, str. 211–236, 17h11,5
  (Esterházy Péter: Hrabal könyve)

 73. Bela Hamvaš: Antologija humana, Pet hiljada godina mudrosti, Grafički atelje DERETA, beograd, 2001, 326 str. – Preveo Sava Babić, Dodatak: Bela Hamvaš: Meditacija, str. 309-313; Pogovor: Sava Babić: Zapado-istočni brevijar, str. 314-316; Odgovor poglavice Sijetl, str. 317-319; R. Kern: "Potpuni" ateista, str. 319;  16H24
  (Hamvas Béla: Anthologia humana)

 74. Bela Hamvaš – Katalin Kemenj: Svet slike – slika sveta, Apstrakcija i nadrealizam u Mađarskoj, Grafički atelje ”Dereta“, Beograd, 2001, 261 str. – Preveo Sava Babić. Dodatak: Bela Hamvaš: Na paripu jakože dim, str. 205–208; Bela Hamvaš: Tema: Đerđ Lukač, str. 209–214; Imre Kesi: Rep paripa jakože dim, str. 215–222; Bela Hamvaš: Odgovor Imreu Kesiju, str. 223–231; Đerđ Lukač: Mađarske teorije apstraktne umetnosti, str. 232–253; Sava Babić: Pogovor, str. 255–258. (U dodatlu tabak likovnih priloga) (Biblioteka KONTINENT HAMVAŠ, Kolo 1, knjiga 15); 17h12
  (Hamvas Béla - Kemény Katalin: Forradalom a müvészetben)

 75. Hamvašev brevijar, Misli Bele Hamvaša, Izbor i prevod: Sava Babić, Grafički atelje ”Dereta“, Beograd, 2001, 228 str.;16h24 (Biblioteka MISLI, kolo 1, knj. 4)

 76. Peter Esterhazi: Ribica, labud, slon, nosorog... Književna publicistika, Stylos, Novi Sad, 2002, 246 str. - Izbor, prevod i pogovor: Sava Babić. Usmesto pogovora: Pedeset minuta s Peterom Esterhazijem, str. 221-239; Sava Babić: Beleška o piscu, str. 240-244. (Biblioteka PARNAS, knj. 7); 20,5x12
  (Esterházy Péter: A halacska csodálatos élete, A kitömött hattyú, Az elefántcsontoronyból, Egy kékharisnya följegyzéseiból, Egy kékharis)

 77. Бела Хамваш: Речи и дамари I, прикази (1919-1933), избор и превод  Сава Бабић, Драслар, Београд, 2002, 334. стр. (Библиотека Траг),

 78. Bела Хамваш: Речи и дамари II, прикази (1934-1936), избор и превод Сава Бабић, Драслар, Београд, 2002, 298 стр.